Algemene voorwaarden Cin in Carriere

Kamer van Koophandel: 75477238

BTW-nummer: NL198310493BO2

www.cinincarriere.nl 

1. Doel en rechtsgeldigheid van de algemene voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Cin in Carrière en haar klanten en op alle aanbiedingen die Cin in Carrière doet. 


2. Terminologie

Als in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over 'klant', dan wordt bedoeld: een natuurlijk of rechtspersoon op wiens naam een aanvraag is gedaan bij Cin in Carrière en/ of aan wie een aanbieding is/ wordt gedaan door Cin in Carrière. 


3. Voorwaarden van klant worden uitgesloten

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten. 


4. Recht 

4a Op alle overeenkomsten tussen Cin in Carrière en de klant en alle aanbiedingen van Cin in Carrière aan de klant is Nederlands recht van toepassing. 

4b Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Amsterdam, tenzij partijen in overleg ervoor kiezen om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter. 


5. Correspondentie

5a Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen. 

5b De klant is verplicht om een emailadres aan Cin in Carrière op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan Cin in Carrière worden doorgegeven op de manier die Cin in Carrière voorschrijft. 

5c Mail die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn. 


6. Rechten van derden 

Klant garandeert Cin in Carrière dat de opdracht die klant aan Cin in Carrière verstrekt op geen enkele wijze inbreuk maakt op enig recht van derden. Dit omvat onder meer (maar is niet beperkt tot): gebruik van de domeinnaam, inhoud van de website en gebruikte software. 


8. Opdrachtverstrekking 

8a. Voorafgaand aan het uitvoeren van een opdracht wordt afgesproken hoeveel uren er in rekening worden gebracht, wat wordt bevestigd per mail. Als in de loop van de opdracht het aantal uren wijzigt, dan wordt dit opnieuw via e-mail bevestigd. 

8b. Alle besproken tarieven zijn exclusief 21% BTW. Alleen wanneer per mail wordt besproken en door Cin in Carrière wordt bevestigd, inclusief legitieme reden om een ander of geen BTW-tarief te rekenen, wordt er een inclusief BTW-tarief gerekend.

8c. Alle besproken tarieven zijn exclusief reiskosten van 0.19 euro per kilometer, uitgaande van de meest korte route de bestemming.


9. Leveringstermijnen 

9a. Alle door Cin in Carrière genoemde leveringstermijnen zijn streefdata, vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de opdracht bekend waren. Deze streefdata zullen zoveel mogelijk in acht genomen worden. De enkele overschrijding van een termijn brengt Cin in Carrière niet van rechtswege in verzuim. 

9b. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Cin in Carrière en klant zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden. 

9c. Voor vertragingen door wachttijden of andere aan de klant te wijten oorzaken, kan Cin in Carrière nimmer worden aangesproken. 


10. Adviezen 

Indien de werkzaamheden van Cin in Carrière (mede) bestaan uit het geven van advies aan de klant, zal Cin in Carrière de klant naar beste vermogen adviseren. Adviezen van Cin in Carrière voldoen aan de kwaliteitseisen die men over het algemeen aan een deskundig adviesbedrijf mag stellen. Cin in Carrière garandeert echter niet dat toepassing door de klant van het advies leidt tot het gewenste resultaat en is niet aansprakelijk voor schade, die mogelijk voortvloeit of mede voortvloeit uit implementatie van een door haar verstrekt advies. 


11. Uitvoering 

11a. Bij de uitvoering van de opdracht gaat Cin in Carrière uit van de juistheid van de door de klant aangeleverde informatie. De klant staat er voor in dat de door hem aangeleverde gegevens juist, volledig en accuraat zijn en dat alle relevante en beschikbare gegevens tijdig worden verstrekt. 

11b. Door Cin in Carrière in het kader van een opdracht op te leveren documenten, rapporten rapportages etc. zullen in de Nederlandse taal worden opgeleverd, tenzij in de opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald. 


12. Duur en beëindiging 

12a. De overeenkomst duurt voort tot aan de in de opdrachtverstrekking overeengekomen einddatum. 

12b. Zij kan evenwel met onmiddellijke ingang door een van beide partijen beëindigd worden indien: I. de andere partij surséance van betaling heeft aangevraagd, II. aan de andere partij surséance van betaling is verleend, III. een verzoek tot faillietverklaring van de andere partij is ingediend of uitgesproken, IV. de andere partij de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak. 

12c. Cin in Carrière is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien: I. Cin in Carrière gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen II. de andere partij enige bepaling van de overeenkomst of heeft overtreden of in strijd met deze voorwaarden handelt en die overtreding niet binnen 14 dagen na een daartoe strekkende sommatie heeft hersteld. 


13. Opschorting/stopzetting dienstverlening 

13a Cin in Carrière behoudt zich het recht voor om de dienstverlening ten aanzien van de klant op te schorten of stop te zetten bij niet- of niettijdige betaling, onenigheid over de uitvoering van de opdracht en/of overtreding van de algemene voorwaarden. 

13b Opschorting of stopzetting van de dienstverlening ontslaat de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de openstaande factu(u)r(en) aan Cin in Carrière 

13c Voor opschorting en/of stopzetting van enige dienstverlening vanwege overtreding van één of meer regels in deze algemene voorwaarden, vindt nooit enige vergoeding of restitutie plaats. 


14. Rechten van industriële of intellectuele eigendom 

Tenzij contractueel anders is overeengekomen bij de totstandkoming van de dienstverleningsovereenkomst, zullen indien de door Cin in Carrière verrichte werkzaamheden leiden tot het tot stand komen van computerprogramma’s of andere werken ten aanzien waarvan auteursrechten of andere rechten van industriële of intellectuele eigendom geldend gemaakt kunnen worden, zal Cin in Carrière die rechten respectievelijk haar aandeel daarin aan de klant overdragen nadat deze alle in verband met de opdracht aan Cin in Carrière verschuldigde bedragen heeft voldaan, doch onverlet het recht van Cin in Carrière haar kennis en ervaring als door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen voor andere doeleinden aan te wenden. 


15. Declaratie 

15a. Voor de uitvoering van een opdracht is de klant de overeengekomen beloning en belasting verschuldigd. 

15b. Bij aangaan van een samenwerking, factureert Cin in Carrière 30% van het totale bedrag als aanbetaling. Vervolgens wordt er elke einde van de maand de gewerkte uren van die maand in rekening gebracht (minus de aanbetaling).


16. Facturen 

16a Door het plaatsen van een opdracht gaat een klant automatisch akkoord met het ontvangen van facturen per email in PDF. Facturen worden dus niet per post verzonden. 

16b Klachten over facturen dienen binnen 7 dagen na verzending van de factuur te worden ingediend. 

16c Na het verstrijken van de in 16b genoemde termijn wordt de klant geacht akkoord te gaan met de ontvangen factuur. 

16d Indien klant namens c.q. uit hoofde van een vereniging, stichting of bedrijf handelt, zal de klant te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen, als mocht blijken dat de klant ten tijde van het verstrekken van de opdracht/bestelling niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst was aangegaan/de bestelling was geplaatst, of als de rechtspersoon namens welke getekend is, afziet van haar verplichting tot betalen. 

16e Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of verrekening, en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Cin in Carrière. Bij overschrijding van deze termijn is de klant van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd. Voorts worden, in geval van overschrijding van de betalingstermijn, de verrichte werkzaamheden in verband met de invordering van de factuur, aan de klant doorbelast op basis van het voor de opdracht overeengekomen tarief. Indien het volledige factuurbedrag na de uiterste betaaldatum niet bij Cin in Carrière binnen is, is de klant automatisch in gebreke zonder dat daar een formele ingebrekestelling voor nodig is. 

16f Indien Cin in Carrière invorderingsmaatregelen treft tegen de klant die in verzuim is, komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die verband houden met het innen van de vordering voor rekening van de klant. Deze kosten bedragen 20% van het openstaande saldo, met een minimum van € 125, dan wel de werkelijke kosten, indien deze hoger zijn. 

16g Cin in Carrière zal een eerste betalingsherinnering sturen per email indien de klant in gebreke is gebleven bij het voldoen van een factuur. 

16h Cin in Carrière zal een tweede betalingsherinnering sturen, indien de klant niet tijdig gehoor geeft aan het verzoek tot betaling dat vermeld staat in de eerste betalingsherinnering. Daarbij zullen extra kosten in rekening gebracht worden. 


17. Prijsverhoging 

Indien Cin in Carrière de prijs verhoogt en dat van toepassing is op een doorlopende opdracht, dan zal dit tenminste 1 maand van tevoren bekend worden gemaakt aan de klant. Hij is vrij opdracht te annuleren na deze periode. 


18. Aansprakelijkheid 

18a. Door het verstrekken van een opdracht vrijwaart klant Cin in Carrière van alle mogelijke rechtsvervolgingen, boetes en wat dies meer zij, die het gevolg zouden kunnen zijn van het verstrekken van de opdracht en de activiteiten die daaruit voortvloeien, tenzij grove nalatigheid kan worden verweten. 

18b. Klant vrijwaart Cin in Carrière van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd en/of onjuist vastleggen, verlengen, aanvragen of registreren van een product, zoals, maar niet beperkt tot, domeinnamen en SSLcertificaten. 

18c. Bij het inschakelen van derden zal steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. De kosten van deze derden komen voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Cin in Carrière is voor eventuele tekortkomingen van deze derden nimmer aansprakelijk. 


19. Overmacht 

19a. In geval van overmacht worden verplichtingen van de in overmacht verkerende partij geheel of gedeeltelijk opgeschort, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake gehouden zijn. 

19b. Duurt de overmachtsituatie langer dan negentig dagen of komt vast te staan dat verdere nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan ieder der partijen de overeenkomst ontbinden middels een aangetekende brief, zonder dat partijen jegens elkaar schadeplichtig worden. De prestaties die op het moment van het intreden van de overmachtsituatie reeds waren verricht, worden naar evenredigheid afgerekend. 


20. Recht om diensten te weigeren 

Cin in Carrière heeft het recht om naar eigen inzicht diensten te weigeren of te annuleren. 


21. Geheimhouding

21a. Cin in Carrière zal alle aan haar door de klant verstrekte informatie strikt vertrouwelijk behandelen, zulks met inachtneming van de geheimhouding zoals bepaald bij wet. 

21b. Cin in Carrière kan niet instaan voor de vertrouwelijkheid indien en voor zover deze wordt geschonden door het gebruik van de gekozen informatiedragers, waarbij met name gewezen wordt op de risico’s die verband houden met het gebruik van e-mail en mobiele telefoon. 

21c. Cin in Carrière behoudt zich het recht voor om de naam van haar klanten ten behoeve van het verstrekken van referenties bekend te maken. 


22. Wijziging algemene voorwaarden 

Cin in Carrière is te allen tijde gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Cin in Carrière is daarvoor afdoende. Het is aan Cin in Carrière om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant. 


23. Disclaimer 

Cin in Carrière is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden. Cin in Carrière geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten of opvolgen van adviezen. Dit geldt zowel voor adviezen gegeven in het kader van een opdracht als voor adviezen en informatie gegeven op de website. Dit geldt eveneens voor verlies van gegevens dat voortkomt uit vertragingen of technische problemen, niet aankomen, of verkeerde aflevering.